Trổ tài nói khoác

Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng. Bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ, xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp ... Continue Reading →