Hắn là thầy đề (chuyên sáng tác thơ đề, phán số đề, và cũng là thầy cúng tiền cho lô đề).

Chuyện thầy đề, thầy bói, thầy cúng và thầy thuốc

Hắn là thầy đề (chuyên sáng tác thơ đề, phán số đề, và cũng là thầy cúng tiền cho lô đề). Một lần hắn lăn ra ốm, cứ lử khử lừ khừ, ... Continue Reading →