Bậc thầy nói khoác

Bậc thầy nói khoác

Vùng nọ có tên nhà giàu lúc nào cũng vênh vang tự đắc cho là trong thiên hạ không ai lắm của và thông minh bằng mình. Một hôm nhà có giỗ, khách ... Continue Reading →

Trổ tài nói khoác

Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng. Bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ, xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp ... Continue Reading →